آخرین اخبار

26. تير 1396 - 11:33   |   کد مطلب: 28316
محمدی گفت: باید بابرنامه ریزی وتبیین فرآیندنسبت به تعیین اهداف وپیش بینی منابع وامکانات برای برنامه ریزی استراتیژیک اقدام شود وطراحی جامع درقالب ابزارها،امکانات و غیره جهت تحقق اهداف بلند مدت در نظر گرفته شود.

به گزارش ایلام رصد، نشست استراتیژیک شهرداری وبرنامه های 5سال آینده با حضور شهردار برگزار شد.

دراین نشست دکتر محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه، ضمن تبیین برنامه استراتژیک، گفت:درفرآیند تدوین برنامه استراتیژیک تصمیمات چند گانه برای اهداف سازمان یاشهرداری بایستی مورد نظر قرار گیرد.

وی افزود: باید بابرنامه ریزی وتبیین فرآیندنسبت به تعیین اهداف وپیش بینی منابع وامکانات برای برنامه ریزی استراتیژیک اقدام شود وطراحی جامع درقالب ابزارها،امکانات و غیره جهت تحقق اهداف بلند مدت در نظر گرفته شود.

محمدی با بیان اینکه اولین گام در استراتیژیک تدوین بیانیه ماموریت سازمان و مشخص شدن محدوده ان است، گفت: در تعیین افق برنامه های شهرداری برای سال 1404باید دانست که این چشم انداز به کجا می رسد، اهداف بلند مدت معاونت ها و مدیران باید برای دوره 5 ساله هدف گذاری شوند.

وی، یادآور شد: تجزیه وتحلیل وضع موجود باید مورد توجه قرار گرفته و عوامل درونی و بیرونی که منجر به نتیجه گیری درست وکارشناسی یک برنامه مدون می شوند را شناسایی وتعیین کرد.

درادامه این نشست تخصصی محمدی شهردار ایلام گفت: امروز تمام دنیا بدون برنامه استراتیژیک حرکت نمی کنند چون در این برنامه با اهداف بلند مدت وکوتاه مدت وهمچنین میان مدت از خرد جمعی استفاده می شود وشخص محور نیست .

وی درادامه گفت:درصورت تدوین چنین برنامه واستفاده از متخصصان می توان به سمت شهری پویا رفت که دراین میان هم شهروندان وهم کارکنان شهرداری منتفع می شوند وی درادامه از آقای مهندس نورمحمدی عضو شورای اسلامی شهر بخاطر توجه ویژه ایشان برای تشکیل وبرگزاری این نشست تقدیرکرد.

انتهاي پیام/

دیدگاه شما

خامنه ای دات آی آز