آخرین اخبار

9. اسفند 1396 - 18:04   |   کد مطلب: 32554
تصوير فيش ويك فقره وام نجومي يكي ازمديران كل دراستان ايلام که درفضاي مجازي وپايگا ه هاي خبري دست به دست مي شود موجب ازردگی مردم شده است.

عباس خزلی:: درحاشيه شهرايلام خانواده هايي زندگي مي كنند كه براي نامين معيشت فرزندانشان با مشكل جدي مواجه هستند صورت خود وفرزندانشان رابا سيلي سرخ نگه مي دارند تا مبادا كسي گرسنگي آنها رامتوجه شود در مناسبتهاي مختلف جزو اولين كساني هستند كه براي دفاع از نظام وانقلاب حضور پيدا مي كنند اين محرومين فراموش شده كساني هستند كه درانتخابات به طور صددرصد حضور پيدا ميكنند وآرا خود را براي تقويت نظام به صندوقها مي ريزند آيا اين مردم با اين روحيه بايد مورد بي توجهي دولتها قراربگيرند ?

كدام نماينده مجلس كه راي آوردنشان مديون همين قشراست يكبار درميانشان حضورپيدا كرد وبه درددلهايشان گوش داد حداقل اقدامي درجهت رفاه ومعيشتشان نمي كنيد خون به دلشان نكنيد مديران كه هرگز در ميان اين عزيزان حضور پيدا نمي كنند با عملكرد غلط خود آنان را آزرده خاطر نكنندمدت هاست كه تصوير فيش ويك فقره وام نجومي يكي ازمديران كل دراستان ايلام درفضاي مجازي وپايگا ه هاي خبري دست به دست مي شود ومردم استان در گروهها وكانالهاي مجازي نگراني خود را ابراز وازدستگاههاي نظارتي درخواست بررسي موضوع رادارند كه متاسفانه سكوت مسئولين وحتي مديركل فوق الاشاره تعجب همگان رابر انگيخته ومردم عدم پيگيري مسئولين وسكوت مديرفوق را توهين به افكار عمومي مي دانند
دراستان كوچك والبته محرومي چون استان ايلام حقوقي بالغ بر٣٥ ميليون تومان ودريافت وام بيش از٥٠٠ ميليون توماني سوال وتعجب برانگيزاست چرا كه بيشتر درخواستهاي تسهيلات دراين استان ازيكي دوميليون تومان فراتر نمي رود كه متاسفانه درخواست كننده هم تا موفقيت در دريافت آن بايد رنجهاي فراواني را متحمل شود
هنوز ما به صحت وسقم دريافت اين حقوق نجومي نرسيده ايم ولي سكوت مدير وعدم بررسي مسئولين نظارتي اين شائبه رابيشترنموده كه اگر اين اتفاق حادث نشده بود الان تمام سايت و كانالها پرشده بود از تكذيبه وتهديد رسانه ها ي منتقد وحتي از آنان به مراجع قضايي شكايت شده بودچرا دولت به دغدغه هاي مردم توجه نمي كند وبراي آن ارزشي قائل نمي شود چرا براي يكبار هم شده شفاف سازي نمي كند چرا با متخلفين برخورد نمي كند آقايان مسئول اطلاع رساني مردم درزمينه هاي مختلف مي تواند به دستگاههاي نظارتي كمك كند مردم منتظر شفاف سازي اين حقوق نجومي ووام كلان هستند اگر ريگي به كفش نداريد به مردم گزارش دهيد.

انتهای پیام/

دیدگاه شما

خامنه ای دات آی آز