نمایش 1 - 1 از 1
سالروز شهادت شهیدی که وجودش چراغی فراروی جوانان این مرز و بوم شد و مسیری را باز کرد با این شعار که می شود دانشگاه هم جبهه تو و سنگر علم باشد. 10/21/1395 - 18:56
اشتراک در سنگر علم