نمایش 1 - 3 از 3
به بندگانم خبر ده که من آمرزنده و مهربانم.
شما را به تقواى الهى و پارسایى در دینتان و تلاش براى خدا و راستگویى و امانتدارى درباره کسى که شما را امین دانسته و طول سجود و حُسنِ همسایگى سفارش مى کنم.
دختران نوجوان به اقتضای سن خود میل به خودنمایی و ابراز وجود دارند که در بیشتر تجربه کافی ندارند و برای ارضای این میل به سراغ بدحجابی و نمایش اندام خود می روند.